Förändringar i fastigheter med skyddsrum

Renovering, om- och tillbyggnad

Fastighetsägarens ansvar är att upprätthålla skyddsrumsfunktionen. Även om ett planerat projekt inte direkt berör skyddsrummet kan det påverka dess funktion. Det bästa sättet att undvika omarbete och skenande kostnader på grund av att fel begåtts är att i ett tidigt skede rådgöra med en skyddsrumssakkunnig. I många fall är det dessutom så att intyg från skyddsrumssakkunnig faktiskt krävs.

Tänka efter före

Det finns åtskilliga exempel på felaktiga stambyten och kabeldragningar genom skyddsrum som sammanlagt kostat miljontals kronor att rätta till i efterhand. Att låta en sakkunnig tänka till i förväg är oftast betydligt billigare. Det kan resultera i merkostnader, men kan lika gärna visa på möjligheter att göra på ett helt annat sätt än det som från början planerats.

Utdrag ur Plan- och bygglagen, PBL:

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder

Tekniskt samråd

17 § Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som avses i 3 kap. 1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.

Byggnadsnämndens startbesked

23 § Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum,